ko logo

Dialoogkader voor bewonersparticipatie

  • Klant: Gemeente Rotterdam

Omschrijving project

Voor de geplande herontwikkeling van een wijk in Rotterdam staan gemeente, woningcorporatie en wijkraad aan de start van het opstellen van een ontwikkelvisie. Deze partijen vinden het belangrijk de ontwikkelvisie in participatie met bewoners te maken. Er is ruimte om bewoners binnen kaders mee te laten bepalen welke reeds geïdentificeerde opgaves wel en niet opgepakt worden en welke opgaves eventueel toegevoegd moeten worden.
Om de participatie optimaal te laten verlopen, willen gemeente, woningcorporatie en de wijkraad voor het optuigen van de daadwerkelijke participatie aandacht besteden aan de vraag: “Hoe geven we de participatie vorm, zodat we komen tot een ontwikkelvisie die door alle partijen gedragen wordt?”


Vraag aan KO

KO werd gevraagd een co-creatie proces vorm te geven en te faciliteren, dat leidt tot afspraken over de manier waarop de verschillende partijen met elkaar en met bewoners participeren, om te komen tot een gezamenlijk gedragen ontwikkelvisie.

Oplossing

Om alle betrokkenen van gemeente, woningcorporatie en wijkraad de mogelijkheid te geven hun eigen ideeën, zorgen en behoeften over participatie in de wijk te delen, zijn we begonnen met individuele interviews met elk van deze betrokkenen. De brede inventarisatie van wat speelt in de wijk die hieruit voortkwam, is in twee co-creatie sessies met de betrokkenen vertaald naar een dialoogkader: een handreiking voor het inrichten van de bewonersparticipatie over de ontwikkelvisie van de wijk.Dit traject vond volledig online plaats, vanwege de op dat moment geldende Coronamaatregelen.

angle leftvorige
Tactiele ervaring Dinomakers
Terug naar boven